Long Play toteuttaa koulutukset asiantuntijaorganisaatioille, firmoille ja toimituksille tilaajan toiveiden mukaan!

Ohessa on esimerkkejä suosituimmista koulutuspaketeistamme. Räätälöimme kuitenkin aina kokonaisuuden tilaajan tarpeiden mukaan. Sinä päätät pituuden, aiheen ja toteutustavan, on sitten kyseessä luento, työpaja tai palautesessio. 

Kysy rohkeasti lisää ja ota yhteyttä: anu@longplay.fi.

TARINALLISUUDEN TYÖKALUT
Koulutuksessa opitaan narratiivisen journalismin keinot, joilla lukijan saa koukkuun ja joilla tekstis­tä saa vetävän ja elävän silloinkin, kun aineisto on raskas tai paperinmakuinen.

ASIANTUNTIJA BLOGGARINA
Koulutuksessa annetaan blogi-­ tai kolum­nitekstejä julkaiseville asiantuntijoille ja tutkijoille työkaluja oman tekstin parantamiseen. Millaisilla keinoilla asiatekstistä saa vetävän? Kuinka lukijan huomio voitetaan? Tavoitteena on saada lukija viihtymään pitkänkin asiatekstin parissa.

TÄYDELLINEN JUTTU
Koulutuspäivä antaa työvälineet siihen, kuinka leh­tijutun onnistuminen varmistetaan jokaisessa työ­vaiheessa. Pääkohdat: ideointi, tiedonhankinta ja haastattelutekniikka, tarinan löytäminen, rakenne, editointi. 

IDEOINNIN SALAT
Ideointi säästää kirjoitustyössä aikaa ja rahaa. Koulutuksessa opitaan, miten aiheesta kehitetään idea ja miten ideaa jatkojalostetaan niin, että lop­putuloksesta tulee mahdollisimman hyvä – ilman hermojen menetystä.

FAKTAA FIKTION KEINOIN
Luovan kirjoittamisen työpaja toimittajille ja muille tietokirjoittajille. Päivä koostuu kokonaan ohjatuis­ta luovan kirjoittamisen harjoituksista. Teemoja: ideointi, tarinan löytäminen, konkretia ja aistiha­vainnot, kohtaukset, käänteet, kertoja.

TOIMITUKSEN KIPUKLINIKKA
Päivän aikana pureudutaan oman julkaisun ongel­miin ja etsitään niihin ratkaisut. Ohjelma koostuu luennoista, harjoituksista ja ryhmätyöstä. Päivän tarkka sisältö suunnitellaan etukäteen tilaajan toivelistan mukaisesti. Sisäl­töä: analyysi julkaisun vahvuuksista ja heikkouksista, luento toiveaiheesta, palautetta vanhasta, suunni­telma tulevasta.

KIELI- JA TYYLIKLINIKKA
Long Playn kieliklinikalla kieltä ja ilmaisua huoltaa kaksi toimittajaa, joista toinen keskittyy kielenhuoltoon ja toinen ilmaisun ja ker­ronnan parantamiseen. Koulutuksessa käsitellään tyypillisimpiä ongelmia ja tarvittaessa tilaajan toi­veaiheita. Materiaalina voidaan käyttää osallistujien kirjoittamia tekstejä. 

EDITOINTI HALTUUN
Asiantuntijatekstien suurimpia haasteita ovat tavallisesti vaikeaselkoisuus, mutkikkaat lauserakenteet sekä aiheen rajauksen puute. Koulutuksessa opitaan yksinkertaisia keinoja mahdottomalta tuntuvan tekstin käsittelyyn. Osallistujat saavat mukaansa checklistin, jonka kanssa lähestyä uusia tekstejä. Koulutuksessa myös katsotaan yhtä tai useampaa ongelmallista tekstiä kohta kohdalta ja tehdään sen pohjalta editointisuunnitelma. Koulutuksen voi tilata myös yksityisopetuksena. Silloin Long Playn toimittaja käsittelee asiakkaan kanssa yhtä tai useampaa julkaisuun pyrkivää tekstiä, ja asiakas saa itselleen työkaluja käytännön työn kautta. Koulutus on tarkoitettu viestintäyksikön tai asiantuntijaorganisaation työntekijöille, jotka vastaavat julkaistavien tekstien tilaamisesta ja toimittamisesta.

DIGITAALINEN FAKTANTARKISTUS JA LÄHDEKRITIIKKI
Miten tunnistetaan internethuijaus? Miten Twit­terissä vellovia tietoja ja huhuja voi todentaa no­peasti? Miten toimittaja voi tarkistaa, onko valo­kuva sieltä, mistä sen väitetään olevan? Koulutus auttaa päivittämään faktantarkistuksen työkalut digiaikaan.

TOIMITTAJAN TIETOTURVA
Miten toimittaja voi suojata lähteitään verkossa? Opimme ymmärtämään digitaalisia uhkia, teke­mään riskianalyysin ja valitsemaan turvallisimmat mahdolliset työvälineet eri tilanteisiin. Koulutuk­sessa opastetaan tärkeimpien työkalujen käyttöönotossa. 

VIESTINNÄN KIPUKLINIKKA
Päivän aikana pureudutaan viestinnän ongelmiin ja etsitään niihin ratkaisut. Ohjelma koostuu luen­noista, palautteesta ja parannusehdotuksista. Koulutuksessa käydään läpi asiakkaan toivomia viestintäkanavia ja niiden toimivuutta arvioidaan etenkin ilmaisun ja kerronnan näkökulmasta.