Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Long Play Media Oy

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Long Play Media Oy käsittelee henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan Long Playn tarjoamiin palveluihin kuten sisällön myyntiin, tilauksiin, markkinointiin, tiedottamiseen sekä uutiskirjeisiin.

“Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

1. Rekisterinpitäjä

Long Play Media Oy
Suonionkatu 5 C lh.
00530 Helsinki
Y-tunnus: 2551152-8

Tietosuojavastaava: Hanna Nikkanen, hanna@longplay.fi, 050-3740308
Julkinen osoite: www.longplay.fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Long Play tilaajien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Sisällön ja tilausten myyminen
 • Uutiskirjeiden sekä tarjousten lähettäminen sähköpostitse
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelun toteuttaminen
 • Sisällön saavutettavuuden todentaminen
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Markkinointi
 • Analysointi ja tilastointi
 • Kilpailujen järjestäminen
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri käsittää Long Play -palvelun asiakkaiden henkilötietoja. Käyttäjien maantieteellistä sijaintia ei ole rajattu.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus työnantaja sekä työrooli
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • Luvat ja suostumukset
 • Tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Lahjatilausten kohdalla tilaaja ilmoittaa myös lahjan vastaanottajan sähköpostiosoitteen.

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus:

Uutiskirje: sähköpostitiedot säilytetään, kunnes asiakas toivoo tietojensa poistamista Mediatiedotuslista: päivitetään vuoden välein
Työsopimukset: 10 vuotta
Työhakemukset: 3 kuukautta

5. Henkilötietoja käsittelevät tahot

Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt tietosuojavastaava Hanna Nikkasen tai toimitusjohtaja Jussi Ruusilan ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen toteuttamiseksi

6. Henkilötietojen vastaanottaja

Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai henkilömatrikkeleja varten. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja Long Play–julkaisun turvallisuuden takaamiseksi. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

7. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja käytetään EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa palveluntarjoajissa teknisten ratkaisujen ja palvelujen toteuttamiseksi.

Palveluntarjoaja: www.mailchimp.com
Maa: USA
Käyttötarkoitus: sähköinen tiedottaminen

Ulkopuolinen palveluntarjoaja ei luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

9. Käyttäjän oikeudet

 • Tietojen tarkastaminen
 • Tietojen korjaaminen ja poistaminen
 • Suoramarkkinoinnin kieltäminen
 • Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellon vastaanottaa uutiskirjeitä voi tehdä itse käyttämällä longplay.fi-verkkopalvelua tai klikkaamalla sähköpostin alatunnisteessa olevaa linkkiä. Muissa kielto- ja tiedusteluasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kun Käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Tiedot voi tarkistaa myös longplay.fi-palvelun kautta. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle.

10. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palvelun käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme palvelun laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme palvelua edelleen, sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. Krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@com.fi
Vaihde: 029 56 66700