Käyttöehdot

Yleistä

Long Play on Long Play Media Oy:n (jäljempänä Long Play) tuottama pitkän journalismin palvelu. Palvelu tarjotaan Longplay.fi –verkkosivuilla (Palvelu).
Palvelu on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille Suomessa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palvelun käyttäjän (Asiakas) ja Long Playn välillä kun Asiakas käyttää Palvelua.

Käyttämällä Palvelua Asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Palvelun kuvaus

Palvelussa voi lukea ja palvelusta voi ladata maksua vastaan eri tekijöiden artikkeleita (Maksullinen Sisältö).
Palvelu koostuu sekä maksuttomista osioista (esimerkiksi pääkirjoitukset) että maksullisista osioista (esimerkiksi suurin osa e-kirjamuodossa julkaistuista artikkeleista).
Koska Maksullinen Sisältö on digitaalista, ei siihen liity peruutus- tai palautusoikeutta.

Maksutavat ja osapuolet

Maksutapoina toimivat verkkopankkimaksut ja maksukorttimaksut.

Long Playn vastuu

Long Play toimittaa Palvelun sitoumuksetta parhaaksi katsomallaan tavalla. Long Play pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun ympäri vuorokauden, mutta ei voi taata Palvelun tai sen osien virheettömyyttä tai toimintavarmuutta.
Long Playlla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi, ja lopettaa palvelun tarjoaminen käyttäjille kokonaan tai osittain. Long Play pyrkii kuitenkin tarjoamaan Palvelun niiltä osin kuin Asiakas on jo maksanut Maksullisesta sisällöstä, ellei Palvelun tarjoaminen muutu Long Playlle taloudellisesti kohtuuttomaksi.
Palvelun käyttö edellyttää internet-yhteyttä. Long Play ei vastaa kolmansien osapuolten tietoverkkojen ja yhteyksien toimivuudesta eikä kuluista jotka syntyvät näiden yhteyksien käytöstä.
Long Playn sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivuille. Long Play ei vastaa näiden sivujen toimivuudesta tai sisällöstä.
Long Play ei vastaa Palvelun käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä vahingoista jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, Palvelun maksuttomista osista, tai syistä jotka ovat Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla. Long Playn vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Asiakkaan vastuu

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa salassapidosta. Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi Long Playlle käyttäjätunnuksensa paljastumisesta kolmannelle osapuolelle lähettämällä sähköposti osoitteeseen yllapito@longplay.fi. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä ja kaikista sen aiheuttamista kustannuksista siihen asti kun hän on ilmoittanut paljastumisesta Long Playlle, ja kunnes Long Play on kuitannut vastaanottaneensa tämän ilmoituksen.
Palvelu ja Maksullinen Sisältö on tarkoitettu asiakkaan yksityiseen käyttöön. Asiakas ei saa kopioida, jäljentää, välittää eteenpäin, esittää julkisesti tai käyttää Maksullista Sisältöä tai muuta Palvelussa olevaa sisältöä, osittain tai kokonaan, muuten kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.
Asiakas ei saa kiertää tai poistaa Palvelussa tai Maksullisessa Sisällössä mahdollisesti olevaa kopioimisen estoa, kopiosuojausta tai vesileimaa. Myös palvelun sisältämien ohjelmistojen ja käyttöliittymien kopioiminen, tallentaminen tai jakeleminen on kielletty. Palvelun käyttö edellyttää yhteensopivia laitteita, ohjelmistoja ja internet-yhteyttä. Nämä vaatimukset voivat muuttua ajan myötä. Asiakas vastaa näiden vaatimusten täyttämisestä, jos hän haluaa käyttää palvelua. Asiakas vastaa myös internet-yhteydestä aiheutuvista kuluista.
Asiakas vastaa oman päätelaitteensa ja tietojärjestelmänsä suojauksesta ja riittämättömän suojauksen seurauksista.
Asiakas vastaa myös vahingoista jotka aiheutuvat Long Playlle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille viruksista tai haittaohjelmista jotka Asiakas on tahallaan tai tuottamuksellisesti tuonut Palveluun.

Tekijänoikeudet

Asiakas myöntää, että tekijänoikeudet jotka liittyvät Palveluun tai sen kautta saataviin teoksiin tai sisältöihin kuuluvat Long Playlle tai kolmansille osapuolille, mukaan lukien Maksullinen Sisältö, Grafiikka, käyttöliittymä, komentosarjat ja ohjelmistot. Palvelu ja ohjelmistot jolla se tuotetaan sisältävät liikesalaisuuksia, joita ei saa hyödyntää muuten kuin Palvelun käyttämiseksi.

Sopimuksen kesto ja sen päättäminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Asiakas voi päättää tilinsä tai lopettaa sen käytön milloin tahansa. Maksut jotka Asiakas on maksanut ennen tilinsä päättämistä eivät ole palautettavissa.
Long Play voi estää Asiakkaan tilin käytön tai päättää Asiakkaan tilin ilman ennakkoilmoitusta, jos Asiakas rikkoo tätä Sopimusta tai muuta Palvelun käytöstä annettua ohjeistusta, sekä viranomaisen perustellusta vaatimuksesta. Long Playlla on myös oikeus irtisanoa sopimus siltä osin kuin palvelu tai ominaisuus lopetetaan. Long Play ei vastaa Asiakkaan tilin sulkemisesta tai keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Tietosuoja

Long Play säilyttää Asiakkaalta keräämänsä henkilötiedot ja muut tiedot, ja voi käyttää niitä Palveluun liittyviin tarkoituksiin, Long Play tai Asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, sekä mainonnan tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen Palvelun kautta. Long Play ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Long Play säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle.
Long Play voi jakaa yhteistyökumppaneidensa kanssa tilastotietoa käyttäjien lukutottumuksista, esimerkiksi kirjavalinnoista tai siitä kuinka pitkälle kirjoja on luettu.

Sähköpostiviestit

Long Play voi lähettää Asiakkaalle sähköpostiviestejä joissa tiedotetaan Palvelussa olevasta tarjonnasta, ja jotka voivat sisältää mainoksia. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää Long Playta lähettämästä muuta kuin Sopimuksen kannalta välttämätöntä informaatiota.

Evästeet

Asiakkaan tietokoneelle voidaan siirtää evästeitä jotka voivat kerätä tietoja Palvelun käytöstä, Asiakkaan päätelaitteesta ja sen IP-osoitteesta, selainversiosta ja näytön resoluutiosta, sekä esimerkiksi siitä mitä mainoksia Asiakas on klikannut, ja miltä sivulta Asiakas on siirtynyt Palveluun. Long Play käyttää evästeitä Palvelun käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi, Palvelun kehittämiseksi, kävijämäärien tilastolliseen seurantaan sekä mainonnan tehon mittaamiseen. Evästeet eivät vahingoita Asiakkaan päätelaitetta tai tietoja.
Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toiminnallisuuteen.

Muutokset sopimukseen

Long Playlla on oikeus muuttaa Palvelua, Palvelun hintoja ja käyttöehtoja. Long Playlla on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen käyttäjille kokonaan tai osittain. Long Play pyrkii kuitenkin tarjoamaan Palvelun niiltä osin kuin Asiakas on jo maksanut Maksullisesta sisällöstä, ellei Palvelun tarjoaminen muutu Long Playlle taloudellisesti kohtuuttomaksi (esimerkiksi Long Playn ja Long Playn sopimuskumppanien sopimusten takia).
Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat välittömästi kaikkea Palvelun käyttöä sekä kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen tehtyjä transaktioita.
Long Playlla on oikeus siirtää sopimus konsernin sisällä sekä liiketoiminnan luovutuksensaajalle. Long Playlla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Long Playn suostumusta.

Force majeure

Long Play vapautuu sopimusvelvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvoitteesta, jos sopimusehdon noudattamisen estää kohtuuton vaikeutuminen tai ylivoimainen este (force majeure). Tällaisia ovat esimerkiksi tietoliikennehäiriö, työtaistelu, tulipalo, räjähdys, luonnonkatastrofi, tai viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton este.

Koeversiot (beta)

Long Play julkaisee palvelusta koeversioita, joissa voidaan tarjota uusia ominaisuuksia. Näitä kutsutaan Beta-versioiksi. Asiakas hyväksyy että näiden versioiden toimintavarmuudessa voi olla koeversioille tyypillisiä puutteita. Asiakas käyttää näitä Beta-versioita omalla vastuullaan. Vaikka Asiakas kokeilisi Beta-versiota ja antaisi version toimivuudesta tai käytettävyydestä palautetta Long Playlle, tämä ei luo juridista yhteistyö- tai muuta työsuhdetta Asiakkaan ja Long Playn välille.

Sovellettava laki

Palveluun ja tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Tätä Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.
Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Long Playta vastaan joko oman kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai Long Playn kotipaikan käräjäoikeudessa.